Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» kitaby türk dilinde neşir edildi

Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» kitaby türk dilinde neşir edildi

14-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň türk dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.  

Çärä ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professorlary we mugallymlary, gazetleriň baş redaktorlary, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor-mugallymlary we talyplary gatnaşdylar. Şeýle-de tanyşdyrylyş dabarasyna sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, türk ylmy merkezleriň we ýokary okuw mekdepleriň professorlary we mugallymlary gatnaşdy.  

Çykyşlarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň paýtagty barada giňişleýin maglumatlary özünde jemleýän bu kitap ylmy, taryhy we filosofik nukdaýnazardan dünýä jemgyýetçiligi üçin baý çeşme bolup durýar. Hususan-da, türk tarapyndan çykyş eden ANKASAM gözlegler merkeziniň başlygy, professor M.Erol, Ankara uniwersitetiniň dosenti B.Saryýew, Hajy Baýram Weli uniwersitetiniň doktory E.Ýylmaz bu kitapda döwlet Baştutanynyň ata Watanyna, türkmen paýtagtyna, mähriban halkyna bolan söýgüsiniň şöhlelendirilýändigi barada nygtadylar.