Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasynyň XII ministrler maslahatyna synçy derejesinde gatnaşar

Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasynyň XII ministrler maslahatyna synçy derejesinde gatnaşar

14-nji oktýabrda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň mejlisi geçirildi. Mejlise türkmen tarapyndan daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Wideokonferensiýanyň barşynda taraplar Hökümet toparynyň gün tertibiniň ähli bentlerini ara alyp maslahatlaşdylar we Türkmenistanyň daşary söwda şertleri boýunça Ähtnamany taýýarlamak boýunça 2021-2022-nji ýyllar üçin iş meýilnamasyny tassyklamak baradaky meselä seretdiler. Şeýle-de Hökümet toparynyň agzalary şu ýylyň 30-njy noýabry 3-nji dekabry aralygynda Ženewada geçiriljek BSG-niň XII ministrler maslahatynyň dowamynda Türkmenistanyň BSG-nyň işine synçy hökmünde gatnaşmagy boýunça meselesini jikme-jik öwrendiler.

Mejlisiň dowamynda türkmen tarapy ýurdumyzyň BSG-na doly hukukly agza bolmagy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýörite Karary bilen tassyklanylan 2021-2030-njy ýyllar üçin Türkmenistanyň daşary söwda Strategiýasynda göz öňünde tutulandygyny nygtady.