R.Meredow CICA ýurtlaryny Aşgabatda geçiriljek parahatçylyk we ynanyşmak forumyna gatnaşmaga çagyrdy

R.Meredow CICA ýurtlaryny Aşgabatda geçiriljek parahatçylyk we ynanyşmak forumyna gatnaşmaga çagyrdy

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 12-nji oktýabrda Nur-Soltan şäherinde geçirilen Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Gazagystana sapary guraldy.

Gazagystanyň Prezidenti bilen ikitaraplaýyn duşuşykdan soňra, daşary işler ministri R.Meredow Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň ministrler derejesinde geçirilýän duşuşygyna gatnaşyp, çykyş etdi. Türkmenistana bu guramada synçy ýurt derejesiniň berilmeginiň derwaýyslygyny nygtamak bilen, türkmen daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň işiniň esaslanýan ýörelgelerini hem-de wezipelerini, hususan hem gepleşikler we hyzmatdaşlyk arkaly Aziýa yklymynda parahatçylygyň we howpsuzlygyň gazanylmagyny, umumy bölünmeýän sebit hem-de halkara howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagyny goldaýandygyny beýan etdi.  

R.Meredow geňeşiň agza ýurtlaryny Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň jemleýji çäresi hökmünde 12-nji dekabrda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahata işjeň gatnaşmaga çagyrdy.