BSGG ilkinji gezek kowidden soňky ýagdaýa kesgitleme berdi

BSGG ilkinji gezek kowidden soňky ýagdaýa kesgitleme berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) öz saýtynda kowidden soňky sindrom diýlip atlandyrylýan ýagdaýa jikme-jik düşündiriş berýän resminamany ýerleşdirdi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

BSGG hünärmenleriň kowidden soňky ýagdaýa berýän kesgitlemeleriniň “üýtgäp durýandygyny” we munuň “barlaglaryň geçirilmegini we kliniki syýasatyň işlenip düzülmegini kynlaşdyrýandygyny” düşündirýär. Şunuň bilen baglylykda, BSGG-niň iş toparynyň 17 hünärmeni ylalaşykly kesgitlemäni bermek üçin hünärmenleriň, hassalaryň we guramanyň işgärleriniň gatnaşmagynda giňişleýin maslahat geçirdi.  

Hünärmenleriň maglumatlary boýunça, hassalaryň azyndan 10-20 göterimi “uzak möhletli COVID-den” ýa-da kowidden soňky sindromdan ejir çekýär. Kesel koronawirus bilen keselläniňden üç aýdan soň özüni görkezip başlaýar we iki aýa çenli dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde, kesellän adamyň özüni gowy duýýan döwürleri we pursatlary birnäçe gezek üýtgäp bilýär.  

Lukmanlar onuň esasy alamatlary hökmünde aşa ýadawlygy, dem gysmany, şeýle-de kognitiw disfunksiýanyň alamatlarynyň ýüze çykmagyny we adamyň gündelik durmuşyna täsir edýän başga-da birnäçe alamatlary bellediler.       

BSGG başga bir diagnozlar bilen düşündirip bolmaýan şeýle ýagdaýlary kowidden soňky sindroma degişli etmeli diýen netijä geldi.