Samsung 2026-njy ýylda mikroshemalaryň önümçiligini iki esse artdyrar

Samsung 2026-njy ýylda mikroshemalaryň önümçiligini iki esse artdyrar

Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy şu hepde geçirilen “Samsung Foundry Forum 2021” çäresiniň çäginde çip önümçiligini 2021-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli iki esse köpeltmek isleýändigini mälim etdi. Bu barada 3dnews.ru habar berdi.

Häzirki wagtda köp pudak ýarymgeçirijileriň global ýetmezçiliginden ejir çekýär. Çipleriň bahasy gymmatlaýar, eltiş möhletleri hem ýokarlanýar. Şeýle-de bolsa, öndürilen ýarymgeçiriji önümleriň hemmesi satylýar we şonuň üçin ähli esasy çip öndürijiler, şol sanda Samsung önümçiligiň mukdaryny ýokarlandyrmak we ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin has köp maýa goýýar. Şunuň bilen baglylykda, kompaniýa 2026-njy ýyla çenli çip önümçiligini iki esse artdyrmagy meýilleşdirýändigini öňe sürýär.

Dünýäniň iň gowy üç çip öndürijisiniň biri bolan Samsung şu ýylyň başynda 2023-nji ýylyň ahyryna çenli ABŞ-da täze önümçilik desgasyny gurmak üçin 17 milliard dollar sarp etmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi.  Häzirki wagtda bu kompaniýanyň ABŞ-da diňe bir desgasy bolup, ol hem Ostindäki 65 we 14 nm önüm öndürýän zawoddyr. Täze kärhananyň ýerleşjek ýeri ýa-da ol ýerde haýsy önümleriň öndüriljekdigi entek mälim edilmedi.  Mundan başga-da, Samsung-yň Günorta Koreýada dört ýarymgeçiriji zawody we çip synag we gaplaýyş merkezleri bar.