2022-nji ýyldaky Ženewa halkara awtosalony ýatyryldy

2022-nji ýyldaky Ženewa halkara awtosalony ýatyryldy

2022-nji ýyldaky Ženewa halkara awtosalony COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan awtomobil pudagyndaky kynçylyklar bilen baglanyşykly bir ýyl yza süýşürildi. Bu barada awtosalonyň resmi saýtynda habar berilýär diýip, TASS belleýär.

“Tutuş awtomobil pudagyna täsir eden COVID-19 pandemiýasy bilen bagly meseleler sebäpli halkara awtosalonyň hemişelik komiteti çäräni 2023-nji ýyla geçirmäge mejbur boldy. 2022-nji ýylyň fewral aýyndaky awtosalon ýatyrylsa-da, biz platformany ösdürmek boýunça ädimlerimizi dowam etdireris, bu hem 2023-nji ýylda has täsirli çäräni geçirmäge mümkinçilik berer” – diýlip, beýanda aýdylýar.

Guramaçylar pandemiýany çäräniň ýatyrylmagynyň esasy sebäbi hökmünde görkezýärler. Bir tarapdan, koronawirus sebäpli ýurtlaryň arasyndaky gatnawlar kynlaşdy. Beýleki bir tarapdan, pandemiýa sebäpli işdäki bökdençlikler ýarym geçirijileriň we çipleriň ýetmezçilik etmegine getirdi. Guramaçylar awtoöndürijiler, ilkinji nobatda, şu meseläni çözmeli diýip hasaplaýarlar.

“Pandemiýa bilen bagly ýagdaý gözegçilik astyna alynmady, şonuň üçin ol Ženewa halkara awtosalony ýaly ýapyk binalarda geçirilýän uly çäreler üçin howp döredýär. Ýöne biz bu karary ýatyrmak däl-de, möhletini yza süýşürme hökmünde görýäris” – diýip, awtosalonyň hemişelik komitetiniň prezidenti Moris Turrettini aýtdy.

Ilkinji Ženewa awtosalony 1905-nji ýylda geçirildi. 1923-nji ýyldan başlap sergi 1940-1946-njy ýyllardan başga, her ýyl geçirildi. Häzirki wagtda iň soňkusy 2019-njy ýylyň 7 – 17-nji martynda geçirilen 89-njy Ženewa halkara awtosalony boldy. 2020-nji ýyldan bäri awtosalon pandemiýa sebäpli ýatyrylýar.