Türkmen-özbek söwda dolanyşygy ýylyň başyndan bäri 25% ýokarlanyp, 400 million dollardan geçdi

Türkmen-özbek söwda dolanyşygy ýylyň başyndan bäri 25% ýokarlanyp, 400 million dollardan geçdi

5-nji oktýabrda Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda Daşkentde geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň dowamynda soňky dört ýylda türkmen-özbek özara söwda dolanyşygynyň möçberiniň üç esse artandygy nygtaldy. Bellenilişi ýaly, iki ýurduň arasynda şu ýylyň başyndan bäri söwda dolanyşygynyň möçberi 25 göterim ýokarlanyp, 400 million dollardan geçdi.

Ýokary derejeli duşuşykda 14-nji sentýabrda geçirilen Bilelikdäki hökümetara toparyň 16-njy mejlisiniň, şeýle hem 4-nji oktýabrda Daşkentde geçirilen Türkmen-özbek ykdysady forumynyň netijeleriniň özara bähbitli söwda- ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmäge ýardam etjekdigi aýdyldy. Şunda iki ýurduň goňşy sebitleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn orun degişlidir.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň wekiliýetleri şu ýylyň 22-nji sentýabrynda degişlilikde, Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynda gulluk iş saparynda boldy. Şundan ugur alyp, türkmen hem-de özbek Liderleri şeýle görnüşdäki yzygiderli duşuşyklaryň iki ýurduň halklarynyň arasynda özara düşünişmegi hem-de ysnyşykly gatnaşyklary pugtalandyrmaga mümkinçilik berjekdigine ynam bildirdiler.

 Şeýle hem taraplar suw hojalygy pudagynda hyzmatdaşlyga ünsi çekip, sebit we halkara gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary boýunça giňişleýin pikir alyşdylar.