Türkmen-özbek gepleşikleriniň jemi boýunça 23 ylalaşyk baglaşyldy. Olar haýsylar?

Türkmen-özbek gepleşikleriniň jemi boýunça 23 ylalaşyk baglaşyldy. Olar haýsylar?

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşkende nobatdaky resmi saparynyň çäklerinde ýokary derejeli gepleşikler tamamlanandan soňra, iki ýurduň ministrlikleriniň, sebitleriniň ýolbaşçylarynyň arasynda resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Resminamalar bukjasy 23 sany ylalaşykdan ybarat boldy. Bu barada özbek Lideriniň Metbugat gullugynyň president.uz saýty habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana nobatdaky resmi saparynyň çäklerinde geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça gol çekilen 23 sany resminama ulag-aragatnaşyk, suw tygşytlaýjy tehnologiýalar, howpsuzlyk we jemgyýetçilik goraglylygy ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Ine, şol resminamalaryň sanawy:

 • Goňşy sebitlerde Söwda merkeziniň döredilmegini göz öňünde tutýan özbek-türkmen serhet söwda zolagynyň işini döretmek we düzgünleşdirmek hakynda Ylalaşyk;
 • Söwdanyň möçberini ýokarlandyrmak we kärhanalar bilen kompaniýalaryň arasynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda Ylalaşyk;
 • Gümrük serhedinden daşalýan harytlar we ulaglar barada deslapky maglumatlaryň alyş-çalşygyny guramak hakynda Teswirnama;
 • Işewür toparlaryň wekilleri üçin wiza amallaryny ýeňilleşdirmek hakynda Ylalaşyk;
 • Raýatlaryň özara syýahatlary barada 2004-nji ýylyň 19-njy noýabrynda tassyklanan Ylalaşyga üýtgetme girizmek hakynda Teswirnama;
 • Raýatlaryň özara syýahatlary hakynda Teswirnama;
 • Iki ýurduň Adalat ministrlikleri we Ylymlar akademiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama;
 • 2024-nji ýyla çenli medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň  Maksatnamasy;
 • Biologik köpdürlüligi goramak hakynda Ylalaşyk;
 • 2025-nji ýyla çenli goşmaça karantin çäreleri we ösümlikleri goramak hakynda Meýilnama;
 • Mineral dökünler, oba hojalyk tehnikalary we energetika ulgamynda Ykdysady ylalaşyk;
 • Himiýa senagaty boýunça Ähtnama;
 • Maýa goýum hyzmatdaşlygy we harytlaryň özara söwdasy hakynda Ähtnama;
 • Metrologiýa ulgamynda Ähtnama;
 • Statistika we iş bilen üpjünçilik ulgamynda Ähtnama;
 • Suw tygşytlaýjy tehnologiýalar ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama;
 • Demir ýol edaralarynyň arasynda üstaşyr ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda Ähtnama;
 • Maglumat tehnologiýalary ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama;
 • Gurlan — Daşoguz geçiriş nokadyny işe girizmek hakynda Teswirnama.