Türkmenistanda 2022-nji ýylda uçdantutma ilat ýazuwynyň şygary we nyşany makullanyldy

Türkmenistanda 2022-nji ýylda uçdantutma ilat ýazuwynyň şygary we nyşany makullanyldy

Türkmenistanda 2022-nji ýylda “Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik, Bagtyýarlyk, Röwşen geljek” diýen şygarda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçiriler.

Bu barada Hökümetiň sanly ulgam arkaly 1-nji oktýabrda geçirilen mejlisiniň dowamynda Serdar Berdimuhamedow türkmen Liderine hasabat berip, Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň şygarynyň we nyşanynyň taslamalaryny hödürledi. Şolar geçirilen bäsleşigiň netijeleri boýunça seçilip alyndy.

Gurbanguly Berdimuhamedow geljek ýylda geçiriljek ýazuwyň baş maksadynyň ilatyň demografik düzümi hem-de ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary almakdan ybaratdygyny belledi.

Döwlet Baştutany “Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik, Bagtyýarlyk, Röwşen geljek” diýen şygaryň hem-de nyşanyň hödürlenen taslamalaryny makullady. Nyşanda Döwlet baýdagy, türkmeniň ak öýi, türkmen halysynyň gölleri hem-de çäräniň geçirilýän ýylyny alamatlandyrýan “2022” san şekillendirildi. Türkmen Lideri bu çäräni halkara talaplara laýyklykda, üstünlikli geçirmek maksady bilen, oňa taýýarlanmak boýunça ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.