Grenlandiýada iň demirgazyk ada ýüze çykaryldy

Grenlandiýada iň demirgazyk ada ýüze çykaryldy

Kopengagen uniwersitetiniň alymlar topary Grenlandiýa ekspedisiýa wagtynda gury ýeriň iň demirgazyk nokady bolan ozal näbelli adany tapdy. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, TASS habar berýär.

“Biziň täze adany açmak wezipämiz ýokdy. Biz nusga ýygnamak maksady bilen ekspedisiýada bolduk” – diýip, ekspedisiýanyň agzasy Morten Raş aýdýar. Alymlaryň aýtmagyna görä, topar ilki 1978-nji ýylda Daniýanyň gözleg topary tarapyndan açylan Oodaak adasyna gelendigine ynanypdy, ýöne anyk ýer barlanandan soň gözlegçileriň demirgazyk-günbatara tarap 780 metrlikde ýerleşýändigi belli boldy.

Alymlar adany “Kekertak Awannarleg” diýip atlandyrmagy teklip etdiler, bu terjime edilende “iň demirgazyk ada” diýmegi aňladýar. Ekspedisiýanyň dowamynda adanyň buzlaryň hereketi netijesinde emele gelendigini, onuň giňliginiň 30 metre ýetýändigini, iň ýokary nokadynyň bolsa deňiz derejesinden 3 metr beýiklikde ýerleşýändigini anyklamak başartdy.