Serhetabat-Turgundy türkmen-owgan gözegçilik-goýberiş nokady durnukly işledilýär

Serhetabat-Turgundy türkmen-owgan gözegçilik-goýberiş nokady durnukly işledilýär

31-nji awgustda Serhetabat-Turgundy gözegçilik-goýberiş nokadynda Owganystanyň Hyrat welaýatynyň ygtyýarly wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada TDIM-niň resmi internet saýtynda habar berilýär. 

Iki ýurduň bank-maliýe we lukmançylyk edaralarynyň, beýleki ugurdaş hem-de harby düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen duşuşykda häzirki hereket edýän sanitar-epidemiologik kadalaryň nazarda tutulmagy bilen, serhetýaka zolaklarda serhet, gümrük we fitosanitar gözegçiliginiň amala aşyrylmagy bilen bagly ikitaraplaýyn özara hereketleriň häzirki meselelerine seredildi.

Serhetabat-Turgundy gözegçilik-goýberiş nokadynyň işiniň güýçlendirilmegi, hususan-da, ondan geçirilýän ýükleriň göwrüminiň artdyrylmagy, şeýle-de zerur bolan lukmançylyk enjamlarynyň üpjün edilmeginde degişli goldawlaryň berilmegi bilen bagly meseleler gepleşikleriň esasyny düzdi.