3-nji sentýabrda Türkmenistanyň sebitlerinde bugdaý ekişi başlanar

3-nji sentýabrda Türkmenistanyň sebitlerinde bugdaý ekişi başlanar

Türkmenistanyň Prezidenti 27-nji awgustda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň sebitlerinde güýzlük bugdaý ekişini 3-nji sentýabrda başlamaga ak pata berdi.

Türkmen Liderine geljek ýylyň bugdaý hasylynyň düýbüni tutmak boýunça welaýatlarda ekiş möwsümine görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. Bellenilişi ýaly, şu günler bugdaý ekiljek meýdanlarda agrotehniki kadalara laýyklykda tekizleýiş işlerini geçirmek, tagt we ýuwuş suwuny tutmak hem-de ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalarydyr gurallaryny möwsüme taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Şu möwsümde ýurdumyz boýunça bugdaý ekiji oba hojalyk gurallarynyň we traktorlaryň 1 müň 545-sini ulanmak göz öňünde tutulýar. Şolaryň bökdençsiz işledilmegi üçin etraplarda ýöriteleşdirilen abatlaýyş toparlary döredilýär.