Ýaponiýa 2024-nji ýylda Marsyň hemrasyny öwrenmek üçin missiýa iberer

Ýaponiýa 2024-nji ýylda Marsyň hemrasyny öwrenmek üçin missiýa iberer

Ýaponiýa 2024-nji ýylda Marsyň hemrasyny – Fobosy öwrenmek üçin onuň üstünden toprak almagy göz öňünde tutýan missiýany gurnamagy meýilleşdirýär. Bu barada Ýaponiýanyň aerokosmiki gözlegler agentligi (JAXA) habar berdi diýip, TASS belleýär.

Neşir edilen tanyşdyrylyş materialyna laýyklykda, Fobosa kosmos gämisi uçurylar. Ol Marsyň Aýyna gerekli nusgalary ýygnajak zondy düşürer. Şondan soň gämi ýene Ýere dolanar. Atmosfera girmezden öň, ol uzakdaky Rýugu asteroidine “Haýabusa-2” missiýasy wagtynda edilişi ýaly, topragyň bölekleri bolan kapsulany taşlar. 

Ýaponiýaly alymlar Fobosyň üstünden 10 gram töweregi bölek almagy göz öňünde tutýarlar. Şunuň hasabyna olar hemranyň gelip çykyşy barada maglumat almak isleýärler. Mundan başga-da, Fobosda Marsyň özünden tozan we çäge bolup biler diýlip hasaplanylýar.

Marsyň hemralary Fobos bilen Deýmos 1877-nji ýylda amerikaly astronom Asaf Holl tarapyndan açyldy. Birnäçe alym bular üç mlrd ýyl mundan ozal dargap giden Marsyň has uly Aýynyň bölekleridir diýip çaklaýarlar.