R.Meredow ABŞ-nyň ilçisi bilen duşuşdy

R.Meredow ABŞ-nyň ilçisi bilen duşuşdy

15-nji awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu Stefan Klimou bilen duşuşdy. Taraplar dürli ugurlarda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň diplomatik edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigi bellenildi. Şeýle hem diplomatlar özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.