Gaitidäki ýertitremede aradan çykanlaryň sany 304-e ýetdi

Gaitidäki ýertitremede aradan çykanlaryň sany 304-e ýetdi

Düýn, 14-nji awgustda Gaitide güýçli ýertitreme boldy. Onuň netijesinde, azyndan, 304 adam aradan çykdy, 1,8 müň adam ejir çekdi. Bu barada TASS ýerli häkimiýetleriň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi.

«Häzirki wagta çenli 304 adamyň aradan çykandygy bellige alyndy, şolardan 160-sy Günorta departamentde ýaşaýardy. Şeýle hem bar bolan maglumatlara görä, häzirki wagta çenli 1,8 müň adam şikes aldy» - diýlip, Respuplikanyň raýat goranyşy müdirliginiň wekili aýtdy.

Şikes alanlaryň bir bölegi hassahana ýerleşdirildi.
Şenbe güni irden Gaitide 7,2 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi. Ýertitremäniň merkezi ilaty 125 müň töweregi adam bolan Le-Ke kommunasyndan 40 km-likde ýerleşýärdi. Onuň ojagy 10 km çuňlukda ýerleşdi.

Ýerasty yrgyldylardan, esasan, Günorta, Grand-Ans we Nipp departamentleri ejir çekdi — bu ýerlerde lukmançylyk we dini edaralaryň ýumrulmagy bellige alyndy. Hökümet ýurduň çäginde bir aýlyk adatdan daşary ýagdaý düzgünini girizdi.