V Hazar sammitine taýýarlyk maslahatlaşyldy

V Hazar sammitine taýýarlyk maslahatlaşyldy

12-nji awgustda Türkmenistanyň Oba hojalyk toplumynda «Hazar deňziniň daşky gurşawyny goramak boýunça hyzmatdaşlyk» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Hazar deňziniň gününe bagyşlanyp geçirilen maslahata oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri, Hazar deňzi institutynyň direktory, şeýle-de ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudaklaýyn düzümleriniň hünärmenleri, Hazarýaka ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, şol sanda ýurdumyzda işleýän halkara guramalaryň wekilhanalarynyň hünärmenleri gatnaşdylar.

Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýewropa boýunça sebitleýin edarasynyň wekili, Tähran konwensiýasynyň wagtlaýyn sekretariatynyň sebitleýin utgaşdyryjysy, Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň Merkezi Aziýa sebiti boýunça sebitleýin edarasynyň utgaşdyryjysy, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça   jemgyýetiniň «Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegini nazara almak bilen ýer serişdelerinden integrirlenen peýdalanmak» maksatnamasynyň ýolbaşçysy hem-de Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologik meseleleri boýunça merkeziniň Ýerine ýetiriji direktory maslahata wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşdylar.

Maslahata gatnaşyjylar Hazar deňzinde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi we pugtalandyrylmagy bilen bagly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şu nukdaýnazardan, gatnaşyjylar sebitiň ýurtlarynyň bäştaraplaýyn, edil şonuň ýaly-da iki we üçtaraplaýyn görnüşdäki özara hereketleriniň hem has-da işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyny nygtadylar.

Türkmenistanda geçiriljek altynjy Hazar sammitine taýýarlyk görmek, şeýle-de onuň dowamynda gol çekilmegi meýilleşdirilýän resminamalar bukjasynyň işlenilip düzülmegi hem-de ylalaşylmagy boýunça bilelikdäki hereketleriň işjeňleşdirilmegi ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn temasy boldy.