Bereket etrabynda göwrümi 18 mln kub metr bolan täze suw howdany ulanylmaga berildi

Bereket etrabynda göwrümi 18 mln kub metr bolan täze suw howdany ulanylmaga berildi

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda göwrümi 18 million kub metre deň bolan täze suw howdanynyň gurlup ulanylmaga berildi. Bu şanly waka mynasybetli Türkmenistanyň merdana suw hojalyk işgärlerini we ähli oba zähmetkeşlerini Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gutlady. Döwlet Baştutanynyň Gutlagy «Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.

Ýaşaýşyň we bolçulygyň gözbaşy bolan mukaddes suw tebigaty janlandyrýar, giň giden sähralarymyzy gülzarlyga hem-de bereket mekanyna öwürýär. Şonuň üçin hem suwuň gadyr-gymmatyny, sarpasyny belent tutan halkymyz asyrlarboýy onuň her damjasyny altyn dänesine deňäpdir - diýlip, Gutlagda aýdylýar.

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda gurlan bu suw howdany Garagum derýasynyň aşaky akymynda güýz we gyş pasyllarynda suw toplamaga, derýanyň akymyny sazlamaga hem-de welaýatyň ekerançylyk meýdanlaryny suwaryş suwy bilen üpjün etmäge uly ýardam berer.