Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary syýahatçylar üçin giriş düzgünlerini üýtgedýärler

Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary syýahatçylar üçin giriş düzgünlerini üýtgedýärler

Ýewropa syýahatçylary şu tomus ol ýa-da beýleki bir ýurda girmegiň hemişe üýtgäp durýan düzgünlerine üns bilen gözegçilik etmeli bolýarlar. Germaniýa 1-nji awgustdan doly sanjym almadyk syýahatçylardan koronawirus üçin otrisatel barlagy ýa-da ýakynda geçirilen kesel barada kepilnamany talap edýär. Bu on iki ýaşdan uly adamlara, şol sanda ýurda awtomobil bilen gelýänlere degişlidir diýip, Euronews habar berýär.

Daniýa çäklendiriji çäreleri gowşadýar. 500-den az orna niýetlenen teatrlara we kinoteatrlara gitmek üçin “saglyk pasporty” indi talap edilmeýär. Bu muzeýlere, bazarlara we haýwanat baglaryna hem degişlidir. Degişli şahadatnama 2000 töweregi gatnaşyjy bilen açyk howada geçirilýän çäreler üçin hem zerur däl.
Portugaliýada birinji awgustdan oňaýsyz ýagdaýlar sebäpli sebitlerde girizilen komendant sagady ýatyrylýar. Dükanlara, restoranlara we barlara gije sagat ikä çenli işlemäge rugsat berilýär. Ýöne dynç günleri myhmanhanalarda bolmak we restoranlara barmak üçin müşderilerden sanjym kepilnamasyny ýa-da koronawirus üçin otrisatel barlagy görkezmek soralar.
Fransiýanyň Marsel şäherinde otuz müň töweregi janköýer “Oranž Welodrom” futbol stadionyna gaýdyp bardy. Bu ýerde “Olimpik Marsel” bilen “Wilýarrealyň” arasynda dostlukly oýun geçirildi. Şu ýylyň ýazynda stadion koronawirus üçin barlagdan geçirmegiň we sanjym merkezi hökmünde ulanyldy.