Ýaponiýada Olimpiadanyň Tokio metbugat merkezi açyldy

Ýaponiýada Olimpiadanyň Tokio metbugat merkezi açyldy

Çarşenbe güni Ýaponiýanyň paýtagtynyň merkezinde Olimpiýa oýunlarynyň Tokio metbugat merkezi açyldy. Oýunlaryň guramaçylyk komiteti tarapyndan açylan tomusky Olimpiadanyň Baş metbugat merkezinden tapawutlylykda, Tokio metbugat merkezi paýtagt administrasiýasynyň güýji bilen döredildi diýip, azertag.az habar berýär.

Tokio metbugat merkezi žurnalistler üçin tomusky Olimpiada barada esasy maglumat çeşmesi bolar diýlip çaklanylýar. Şonuň üçin, guramaçylaryň belleýşi ýaly, esasy üns Oýunlaryň sosial-medeni düzümine we onuň töwereginde bolup geçýän zatlara gönükdiriler. Dowam edýän pandemiýany, şeýle-de Tokioda koronawirus bilen bagly ýaramazlaşan ýagdaý sebäpli adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň hereket edýändigini göz öňünde tutup, metbugat merkeziniň guramaçylary ony mümkin boldugyndan onlaýn-dostlukly etmäge synanyşdylar. Akkreditlenen žurnalistler ähli maglumatlary ýörite saýtda doly derejede alyp bilerler.
Metbugat merkeziniň özünde täze koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilen, Ýaponiýanyň ýaşaýjylary üçin eýýäm adaty bolan düzgünler hereket edýär. Girelgede akkreditlenen žurnalistleriň ählisiniň temperaturasy ölçenilýär, metbugat işgärleriniň özleri hökman örtük dakynmaly we sosial araçägi saklamalydyr. Žurnalistleriň koronawirusa garşy sanjym alandygy ýa-da ýokdugy bilen bagly hiç hili çäklendirmeler ýok.