Türkmenistan «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

Türkmenistan «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

28-30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» ХII halkara ykdysady sammiti geçiriler. Oňa dünýä döwletleriniň 48-sinden, şol sanda Türkmenistandan hem wekiller gatnaşar.

Sammitiň birinji gününde Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsuly Atadurdy Baýramowyň çykyş etmegine garaşylýar. Çäre onlaýn hem-de oflaýn görnüşde geçiriler. Ýüzbe-ýüz görnüşde guraljak böleginde tematiki sessiýalaryň 90-sy geçirilip, olara dünýäniň 48 döwletinden we Russiýanyň sebitleriniň 25-sinden wekiller gatnaşar. Kazanda diplomatik missiýalaryň 32-sine, ýagny daşary ýurtlaryň ilçilerine we konsullaryna garaşylýar. Şeýle hem sammite halkara guramalaryň, jemgyýetçilik we maliýe edaralarynyň wekilleri, ilçihanalaryň işgärleri, syýasatşynaslar, maýa goýujylar we telekeçiler gatnaşar.
Çäräniň maksady Russiýa bilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, sosial we medeni gatnaşyklary berkitmekden, şeýle-de ýurtda yslam maliýe institutlarynyň ösüşine ýardam bermekden ybaratdyr.
Sammiti sanitar-epidemiologik düzgünleri berk berjaý etmek arkaly guramak göz öňünde tutulýar