Eýfel diňi dokuz aýlyk arakesmeden soň myhmanlar üçin açyldy

Eýfel diňi dokuz aýlyk arakesmeden soň myhmanlar üçin açyldy

16-njy iýulda Parižde koronawirus epidemiýasy sebäpli tas dokuz aýlyk arakesmeden soň Eýfel diňi myhmanlar üçin açyldy. Bu barada Eýfel diňini ulanyşa girizmek jemgyýetiniň (SETE) saýtynda habar berilýär diýip, realnoevremya.ru belleýär.

Eýfel diňi 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda ýapyldy. Onuň 260 günlük işsizligi Ikinji jahan urşundan soň iň uzak döwür boldy. Mundan başga-da, diň 2020-nji ýylyň mart aýyndan iýun aýy aralygynda hem ýapylypdy. Şu günleri hem hasaba alanyňda, syýahatçylar Eýfel diňine tas 360 gün barmadylar.
Indi syýahatçylar koronawirusa garşy berk çäreleri berjaý etmek şerti bilen diňiň üç gatyna-da baryp bilýärler. Ýöne myhmanlaryň sany çäklendirilýär. Olaryň sany bir günde 13 müňden köp bolmaly däl. Pandemiýadan öň olar azyndan 25 müň adama ýetýärdi. Liftlerde hem howpsuz araçägi berjaý etmek maksady bilen adamlaryň sany 25-e çenli çäklendirilýär. 12 ýaşdan kiçi çagalardan başga, ähli adamlar gorag örtüklerini dakynmaly. Çarşenbe gününden başlap, şu hepde Fransiýanyň prezidenti Emmanýuel Makron tarapyndan girizilen täze görkezmelere laýyklykda, Eýfel diňine 12 ýaşdan ulular diňe COVID-19-yň ýoklugyny tassyklaýan sanitar ygtyýarnamasyny görkezenlerinden soň girip bilerler. 
Belläp geçsek, 1-nji iýunda internet arkaly petek sargytlary başlady. Awgust aýynyň ahyryna çenli döwür üçin eýýäm 70 müň petek satyldy. Alyjylaryň ýarysy fransuzlar, 15%-i ABŞ-dan bolan syýahatçylar, üçden biri bolsa Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň wekilleridir. Olaryň arasynda ispanlar we portugaliýalylar agdyklyk edýär. Petekleri satmakdan gelýän girdeji diňiň girdejisiniň 80%-ini düzýär.