Hytaý pandemiýa garşy göreş üçin $3 mlrd bölüp bermegi maksat edinýär

Hytaý pandemiýa garşy göreş üçin $3 mlrd bölüp bermegi maksat edinýär

Hytaý geljek üç ýylyň dowamynda ösüp barýan ýurtlarda koronawirus pandemiýasynyň netijeleri bilen göreşmek üçin halkara jemgyýetçiligine 3 mlrd dollar bölüp berer. Bu barada HHR-iň prezidenti Si Szinpin wideoaragatnaşyk boýunça geçirilen Aziýa-Ýuwaş umman ykdysady hyzmatdaşlygy (APEC) guramasynyň ýolbaşçylarynyň resmi däl duşuşygynda aýtdy. Onuň sözlerini Hytaýyň Merkezi telewideniýesi getirýär diýip, REGNUM habarlar agentligi habar berýär.

Si Szinpiniň belleýşi ýaly, häzirki wagtda Hytaý COVID-19-a garşy köpçülikleýin sanjym bilen baglanyşykly kynçylyklary ýeňip geçdi we ösüp barýan ýurtlara 500 milliondan gowrak sanjym dozasyny berdi. 

“HHR geljek üç ýylda epidemiýa bilen göreşe hem-de ösüp barýan ýurtlaryň ykdysady we sosial ösüşiniň dikeldilmegine goldaw bermek üçin ýene 3 mlrd dollar möçberinde halkara kömegini berer” – diýip, HHR-iň prezidenti belledi.

Şeýle-de, ol Hytaýyň COVID-19-a garşy sanjym üçin intellektual eýeçilikden boşadylmagyny goldaýandygyny hem-de Pekiniň sanjymlaryň üpjünçilik zynjyrynyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça bilelikdäki başlangyçlara işjeň gatnaşmaga we olaryň önümçiligi üçin möhüm materiallary ýaýratmakda ýardam etmäge taýýardygyny belledi.
Si Szinpiniň aýtmagyna görä, Hytaý hökümeti Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde pandemiýa garşy göreşmek we sosial-ykdysady ösüşi dikeltmek boýunça gaznanyň döredilmegi üçin hem APEC forumyna serişde berer.