Türkmenistanda Gurban baýramy 20-21-22-nji iýulda belleniler

Türkmenistanda Gurban baýramy 20-21-22-nji iýulda belleniler

2021-nji ýylyň 20-21-22-nji iýulynda Türkmenistanda Gurban baýramy belleniler. Ony bellemek hakyndaky Permana 16-njy iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.  
Resminamada nygtalyşy ýaly, Gurban baýramy Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda belleniler, şeýle-de Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün eder.