Owganystanda durnuklylygy saklamak meselesi türkmen-täjik gepleşikleriniň esasyny düzdi

Owganystanda durnuklylygy saklamak meselesi türkmen-täjik gepleşikleriniň esasyny düzdi

15-nji iýulda Daşkent şäherinde Özbegistan Respublikasyna saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow täjigistanly kärdeşi Sirojiddin Muhriddin bilen duşuşyk geçirdi. Türkmenistanyň DIM-inde habar berişleri ýaly, söhbetdeşligiň dowamynda iki ýurduň wekilleriniň gatnaşmagynda ýokary derejeli duşuşyklary geçirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilýän syýasy geňeşmeleriň ähmiýeti aýratyn bellenildi.

Ikitaraplaýyn türkmen-täjik hereketleriniň oňyn depginini nygtamak bilen, ministrler söwda-ykdysady, ulag, oba hojalygy, suw ulanyş we beýleki ileri tutulýan ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ýagdaýyna baha berdiler. Howpsuzlyk hem-de häzirki döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy göreşmek ulgamyndaky sebitleýin hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşmalaryň esasyny düzdi. Şu nukdaýnazardan, iki ýurduň goňşy Owganystanda syýasy durnuklylygyň saklanylmagyna gönükdirilen tagallalarynyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy.