Dubaýda dünýädäki iň çuň howuz açyldy

Dubaýda dünýädäki iň çuň howuz açyldy

Dubaýda daýwing üçin dünýäniň iň çuň howzy peýda boldy. Onuň çuňlugy 60 metre, göwrümi bolsa tas 3,7 mln gallon suwa barabar bolup, bu alty olimpiýa howzunyň sygymy bilen deňleşýär. Howzuň düýbünde suw basan şäheriň modeli ýerleşdirildi diýip, CNBC habar berýär. Bu barada daily.afisha.ru belleýär.

Deep Dive Dubai atly howzuň üsti ýapyk bolup, Ginnesiň rekordlar kitabynyň hünärmenleriniň öňünde özüniň rekord çuňlugyny eýýäm tassyklady. Oňa 10 ýaşdan ýokary daýwerlere girmäge rugsat berilýär. Olar “gark bolan şäheri” özbaşdak ýa-da ýolbelet bilen bilelikde öwrenip bilýärler.

Suwuň aşagynda graffiti, Merilin Monronyň uly portretini, köpotagly öýi, kitaphanany, şeýle-de Pac-Man oýun awtomatyny, stolüsti futboly we bilýardy tapmak bolýar. Başlangyç daýwerlere 12 metre çenli çuňluga çümmäge rugsat berilýär, şahadatnamaly türgenler bolsa hatda fridaýwing – dem alyş üçin goşmaça enjamsyz suwasty ýüzüş bilen hem meşgullanyp bilýärler.