Günbatar sebitiň hassahanalarynyň çagalar bölümlerine «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-sy sowgat berildi

Günbatar sebitiň hassahanalarynyň çagalar bölümlerine «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-sy sowgat berildi

Türkmen Lideri Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermek baradaky karara gelendigini habar berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Jebeldäki täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak dabarasyndan soňra awtoulagynda Balkanabada, “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine ugrady we ýolda şäheriň “Gaýragoýulmasyz Tiz kömek” merkeziniň golaýynda saklandy. Ýurdumyzda täze döredilen haýyr-sahawat gaznasyndan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermek baradaky karara gelendigini aýdyp, türkmen Lideri saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.