Balkanabatda 3000 orunlyk «Türkmeniň ak öýi» toplumy açyldy

Balkanabatda 3000 orunlyk «Türkmeniň ak öýi» toplumy açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Günbatar sebitde açylan täze “Türkmeniň ak öýi” binasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylda gol çeken degişli Kararyna laýyklykda guruldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmeniň ak öýi” binasynyň bezegi we abadanlaşdyrylyşy, onuň keşbindäki şähergurluşyk ulgamyndaky öňdebaryjy gazanylanlar hem-de milli binagärligiň iň gowy däpleri, dürli derejedäki çäreleri, baýramçylyk dabaralaryny geçirmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.
Ägirt uly ak öý görnüşinde bina edilen “Türkmeniň ak öýi” binasy 3000 adama niýetlenilendir. Durmuş üpjünçilik ulgamynyň toplumy bilen üpjün edilen bu bina häzirki zaman gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdeleri esasynda guruldy. Onuň içki bezeginde ulanylan milli binagärlik sungatynyň usullary hem-de haly nagyşlary aýdyň milli öwüşgini bilen tapawutlanýar.
“Türkmeniň ak öýi” toplumynda zerur häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen giň konsert zaly, iş otaglary we beýleki ugurdaş otaglar, eýwan göz öňünde tutuldy. Bu 3 müň orunlyk sadaka üçin aýratyn binany hem öz içine alýan tutuş desgalar toplumydyr.
Täze desga bilen tanyşlygyny tamamlandan soňra, türkmen Lideri welaýatyň sungat ussatlarynyň konsertine gatnaşdy we Balkanabat şäherinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynda işlejek döredijilik toparlary üçin niýetlenilen täze awtobusy sowgat berdi hem-de bu ýerde guralan baýramçylyk sadakasyna gatnaşdy.