BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk

14-nji iýulda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň arasynda 2019-2021-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda amaly çäreleriň Meýilnamasy boýunça (Ýol kartasy) syn beriş duşuşygy göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Oňa BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekili Aşita Mittal, guramanyň Gazagystandaky maksatnamalaýyn edarasynyň ýolbaşçysy Nawid Riaz, CARICC maksatnamasynyň utgaşdyryjysy we maksatnamanyň halkara hem-de sebitleýin utgaşdyryjylary gatnaşdylar.

TDIM-niň Metbugat gullugy duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň gatnaşandygyny habar berýär. Wekiliýetiň düzüminde Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň wekilleri hem bar.
Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Türkmenistanda düşündiriş we aýdyňlaşdyrma  işleri görnüşinde öňüni alyş çäreleriniň, şol sanda 2020-2022-nji ýyllarda adam söwdasyna garşy göreş boýunça Hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilýändigini belläp geçdi. Şu nukdaýnazardan, türkmen tarapy indiki döwür üçin Ýol kartasynyň işlenilip düzülmegini teklip etdi we onda sanlylaşdyrmaga hem-de hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça hünärmenleriň we bilermenleriň mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns bermegiň zerurlygyny nygtady.
Merkezi Aziýanyň Sebitleýin maglumat we utgaşdyryjy merkeziniň çäginde Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça müdirligi bilen alnyp barylýan özara hereketleriň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Häzirki wagtda ýurtda Türkmenistan tarapyndan bu guramada başlyklygyň kabul edilmegi boýunça degişli çäreler durmuşa geçirilýär.