Türkmenistan Goşulyşmazlyk Hereketiniň ministrler maslahatynda tekliplerini aýtdy

Türkmenistan Goşulyşmazlyk Hereketiniň ministrler maslahatynda tekliplerini aýtdy

13-14-nji iýulda wideoaragatnaşyk arkaly Goşulyşmazlyk Hereketiniň orta möhletleýin ministrler maslahaty geçirildi. Onda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Türkmenistanyň adyndan wekilçilik etdi. Maslahat Goşulyşmazlyk Hereketiniň umumy maksatlaryny ilerletmek ugrunda çykyş edýän dünýäniň onlarça ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylaryny bir ýere jemledi. Bu barada mfa.gov.tm saýtynda habar berilýär.

Mejlisiň açylyşyna gatnaşyjylar Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň wideoýüzlenmesini diňlediler. Soňra “Goşulyşmazlyk Hereketi ählumumy howplary çözmäge gönükdirilen köptaraplaýyn tagallalaryň merkezinde” atly tema boýunça ara alyp maslahatlaşmalar başlandy.
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary çykyş etmek bilen, bu mejlisiň ähmiýetini we öz wagtynda geçirilýändigini belledi. Ol 2020-nji ýylyň maýynda geçirilen Goşulyşmazlyk Hereketiniň 18-nji sammitiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň eden çykyşyna ünsi çekdi. Şunda pandemiýa we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek, durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek boýunça prosesleri maliýeleşdirmek bilen bir hatarda, halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri babatda Türkmenistanyň başlangyçlary orta atyldy.
W.Hajiýew pandemiýa garşy göreşmek, şol sanda lukmançylyk hyzmatlaryna we waksinasiýa deňhukukly elýeterlilik babatda hyzmatdaşlygy ilertmek maksady bilen, türkmen tarapynyň BSSG bilen bilelikde şu ýylyň güýzünde geçirilmegi göz öňünde tutulýan alym-lukmanlaryň halkara forumyna döwletleri işjeň gatnaşmaga çagyrdy. Şeýle-de türkmen tarapynyň ösüşi maliýeleşdirmek boýunça halkara maslahaty geçirmegi maksat edinýändigi bellenildi.
Goşulyşmazlyk Hereketiniň orta möhletleýin ministrler maslahatynyň jemleri boýunça maslahata gatnaşyjylaryň Jarnamasy kabul edildi.