Ýewropa Bileleşiginiň iň baý ýurduny bilýärsiňizmi?

Ýewropa Bileleşiginiň iň baý ýurduny bilýärsiňizmi?

Maşgalalaryň maliýe aktiwleriniň möçberi boýunça (1,88 mln Daniýa kronasy) Ýewropa Bileleşiginiň iň baý ýurdy Daniýa bolup durýar. Muny ýurduň Milli bankynyň hasabatynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Day.Az belleýär.

Ýagny, şu ýylyň birinji çärýeginde Daniýa patyşalygynyň raýatlarynyň maddy hal-ýagdaýy adam başyna 24 müň Daniýa kronasyna çenli ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde daniýalylaryň goňşy döwletleriň ýaşaýjylary bilen deňeşdirilende, bergileri köpdür. Olar maşgala karzynyň derejesi boýunça ikinji orunda durýarlar. Düzgünleşdirijiniň maglumatlaryna görä, algylaryň köp bölegi bank we ipoteka karzlary bilen baglanyşyklydyr (takmynan, 86 göterim).
Umuman, daniýalylaryň maliýe görkezijileri ÝB boýunça ortaça görkezijiden tas üç esse ýokarydyr.
Şeýle-de, Niderlandlarda öý hojalyklarynyň maliýe aktiwleri boýunça Ýewropa Bileleşiginde ikinji orny eýeleýändigi, üçünji orunda bolsa Lýuksemburg bilen Şwesiýanyň ýerleşýändigi bellenilýär. Ýewropa Bileleşiginde iň garyp ýurt Rumyniýa boldy, ol ýerde maşgala aktiwleri 80 müň Daniýa kronasyna barabar.