Obasenagat toplumy: ilaty gündelik zerur azyk önümleri bilen doly üpjün etmeli

Obasenagat toplumy: ilaty gündelik zerur azyk önümleri bilen doly üpjün etmeli

2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda oba hojalyk toplumy boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüşi 105,2 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,6 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 101,3 göterime hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,6 göterime deň boldy. Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 125,9 göterim ýerine ýetirildi.

Türkmen Lideriniň Hökümetiň giňişleýin mejlisinde belleýşi ýaly, häzir galla oragy tamamlandy diýen ýaly. Ýygnalyp alnan dänäniň möçberi 1 million 400 müň tonnadan hem geçdi. Bu bolsa ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün edýändigini tassyklaýar. Gallanyň özümizden artýan bölegini gerek bolsa daşary ýurtlara-da eksport edip bolar. Meýdanlarda gowaçanyň hem bol hasyly ýetişdirilýär. Pagtanyň biziň üçin örän möhümdigini göz öňünde tutup, onuň bol hasylyny almak üçin  zerur bolan ähli agrotehniki işleri öz wagtynda we ýokary hilli geçirmeli.

Şeýle hem döwlet Baştutany şu ýylyň 6 aýynda käbir azyk  harytlarynyň öndürilýän möçberiniň azalmagy bilen baglylykda, içerki bazary doly möçberde ýerli gök-bakja, miwe önümleri, ýeralma, mal we guş eti, ýumurtga, ösümlik ýagy hem-de beýleki azyk önümleri bilen üpjün etmekde zerur işleri tapgyrlaýyn we maksatnamalaýyn durmuşa geçirmelidigini belledi.