Türkmenistanyň Prezidenti käbir ýolbaşçylara käýinç we duýduryş yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti käbir ýolbaşçylara käýinç we duýduryş yglan etdi

2021-nji ýylyň alty a­ýynyň jemlerine bagyş­lanyp geçirilen giňiş­leýin Hökümet mejlisi­nde Türkmenistanyň Prezidenti käbir ýolbaşçylara käýinç we duýduryş yglan etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýruklaryna laýyklykda,

  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň orunbasary Orazdurdyýew Myratdurda käýinç yglan edildi;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, “Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy Atamyradow Azat Silapowiçe berk käýinç yglan edildi;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip gowuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin, maliýe we ykdysadyýet ministri Serdarow Muhammetgeldi Nurgeldiýewiçe duýduryş yglan edildi;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip gowuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Amanow Batyr Amangeldiýewiçe duýduryş yglan edildi;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip gowuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktory Nurmuhammedow Guwanç Halberdiýewiçe duýduryş yglan edildi;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip gowuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy Saburow Döwran Reimbaýewiçe duýduryş yglan edildi.