Dowamly stres Alsgeýmer keselini döredip biler

Dowamly stres Alsgeýmer keselini döredip biler

Dowamly stres Alsgeýmer keseliniň ösmegine getirip biler. Neýrodegenerasiýa täsir edýän stresiň esasy genetiki görkezijilerini kesgitläp, Kertin uniwersitetiniň Lukmançylyk innowasiýalary institutyndan bolan awstraliýaly alymlar bu barada şeýle netijä geldiler. Bu barada « Biological Reviews» žurnalyna salgylanyp, mir24.tv habar berýär.

Alymlar neýroendokrin ulgama ýetirilýän ekologik we genetik täsirleri öwrendiler. Bu ulgam iýmit siňdirişi, immuniteti, adamyň keýpini, energiýasyny kadalaşdyrýar we strese bolan täsirini dolandyrýar. Stres wagtynda gipotalamo-gipofizar ulgamy kortizol gormonynyň işlenip çykarylyşyny sazlaýar. Alsgeýmer keseli bolan näsaglarda bolsa, köplenç, bu ulgamyň işinde näsazlyklar ýüze çykýar we kortizolyň derejesi ýokarlanýar. 
Stresiň genetiki görkezijileri beýniniň immun ulgamynyň işine täsirini ýetirip biler. Haçan-da näsazlyklar yzygiderli häsiýete eýe bolanda, demensiýanyň töwekgelçiligi we Alsgeýmer keseliniň döremek howpy ýokarlanýar. Alymlar bu maglumatlaryň howply keseliň ösmek töwekgelçiligini azaltmak üçin strese garşy göreşmek bilen bagly täze maslahatlary işläp taýýarlamaga ýardam etjekdigine ynanýarlar.