Türkmenistanda döwlet edaralaryna we kärhanalaryna ýer bölekleri peýdalanmaga berler

Türkmenistanda döwlet edaralaryna we kärhanalaryna ýer bölekleri peýdalanmaga berler

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet edaralaryna we kärhanalaryna ýer böleklerini peýdalanmaga bermek hakyndaky Buýruga gol çekdi.

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanynyň garamagyna ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, ýurdumyzyň häkimliklerine hem-de olaryň garamagyndaky edara-kärhanalara gurluşyk we önümçilik maksatly ýer böleklerini peýdalanmaga bermek boýunça Buýrugyň taslamasyny hödürledi. Bölünip berlen ýerler häzirki zaman önümçilik desgalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, gurluşyk üçin çig mal serişdelerini gazyp almak hem-de oba hojalyk ekinlerini we miweli baglary ösdürip ýetişdirmek üçin peýdalanylar.
Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň toparlary tarapyndan hödürlenilen teklipler Ýer meseleleri boýunça Döwlet toparynda seljerildi.