BSGG Hytaýy gyzzyrmadan azat ýurt diýip yglan etdi

BSGG Hytaýy gyzzyrmadan azat ýurt diýip yglan etdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) Hytaýy gyzzyrmadan azat ýurt diýip ykrar etdi. Bu barada Ženewada BSGG-niň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus habar berdi we Pekini howply kesel bilen onlarça ýyllap dowam eden agyr göreşden soň gazanan üstünligi bilen gutlady. Muny TASS ýetirýär.

“Şu gün biz Hytaý halkyny ýurduň gyzzyrma keselinden halas bolmagy bilen gutlaýarys. Bu üstünlik uly zähmetiň esasynda we onýyllyklaryň dowamynda alnyp barlan maksadalaýyk hem-de yzygiderli hereketlerden soň gazanyldy” – diýip, ol belledi. BSGG-niň ýolbaşçysy HHR-iň mundan beýläk “gyzzyrmadan azat geljegiň – hakyky maksatdygyny bütin dünýä görkezýän ýurtlaryň hataryna goşulýandygyny” hem belläp geçdi.  

Hytaý Günbatar-Ýuwaş ummany sebitinde soňky otuz ýyldan gowrak wagtyň dowamynda gyzzyrmanyň ýok edilendigi barada BSGG-niň şahadatnamasyna mynasyp bolan ilkinji döwletdir. Şeýle derejä eýe bolmak üçin ýurt azyndan geçen üç ýylyň dowamynda çäginde keseliň ýerli geçiş zynjyrynyň bolmandygyna jedelsiz subutnamalary bermeli. Öň BSGG dünýäde 40 döwleti gyzzyrmadan azat diýip ykrar edipdi. 
BSGG-niň Ženewadaky ştab-kwartirasynda bellenilişi ýaly, geçen asyryň 40-njy ýyllarynda Hytaý her ýyl 30 mln gyzzyrma bilen keselleme ýagdaýyny habar berýärdi. 1950-nji ýyllardan bäri Hytaýyň saglygy goraýyş edaralary öňüni almak üçin dermanlary ýaýratmak bilen bir hatarda, gyzzyrma garşy göreşmek üçin işjeň çäreleri gördüler. Mundan başga-da, ýurt çybynlaryň köpelýän ýerlerini ýok etmäge we öýlerde insektisidleriň ulanylmagyny ýokarlandyrmaga üns berdi. 2020-nji ýylda – ýurtda gyzzyrmanyň ýerli geçişiniň ýok bolan dört ýylyndan soň, Hytaý bu keseliň ýokdugy barada şahadatnama almak üçin BSGG ýüz tutdy. Şu ýylyň maý aýynda HHR-e ýurduň gyzzyrmadan azatdygyna we degişli öňüni alyş maksatnamalarynyň bardygyna göz ýetirmek üçin, şahadatnama boýunça garaşsyz iş toparynyň hünärmenleri bardy.