TikTok kämillik ýaşyna ýetmedik 7 milliondan gowrak çaganyň akkauntynyň ýapylandygyny habar berdi

TikTok kämillik ýaşyna ýetmedik 7 milliondan gowrak çaganyň akkauntynyň ýapylandygyny habar berdi

TikTok sosial ulgamy şu ýylyň birinji çärýeginde 7 milliondan gowrak çaga akkauntynyň ýapylandygyny, sebäbi olaryň 13 ýaşa çenli çagalara degişli bolup biljekdigini habar berdi diýip, www.belta.by belleýär.

TikTok-yň maglumatlary boýunça, umumy alanyňda, birinji çärýekde dürli düzgün bozmalar üçin 11,2 mln töweregi akkaunt ýok edildi, bu wideo hyzmatyndaky ähli akkauntlaryň 1%-den azdyr. Şeýle-de, çärýekde dürli düzgün bozmalar üçin tas 62 mln wideo aýryldy.
Öň, ABŞ-da TikTok-yň gündelik ulanyjylarynyň, takmynan, üçden biriniň 14 ýaşa çenli çagalardygy habar berildi. 13 ýaşa çenli çagalar ýa-da özüniň ýaşyny görkezmeýän ulanyjylar tarapyndan ýerleşdirilýän wideolar sosial ulgamyň administrasiýasy tarapyndan bozulýar.
Sosial ulgamyň amerikan bölegini dolandyryjy kompaniýa ABŞ-nyň häkimiýetleri tarapyndan 2019-njy ýylda internetde çagalar baradaky maglumatlaryň gizlinligini goramak hakynda kanuny bozandygy üçin 5,7 mln dollar jerime salnandan soň, bu düzgüniň berjaý edilişine berk gözegçilik edip başlady.
Ýanwar aýynda TikTok ýetginjekleri goramaga gönükdirilen täze düzgüni işe girizdi: 16 ýaşdan kiçi ähli ulanyjylaryň akkauntlary şahsy boldy, olarda diňe tassyklanan abunaçylar wideo görüp, teswir galdyryp bilýärler.