Türkmenistanda täze s­uw howdanynyň gurluşy­gyna başlandy

Türkmenistanda täze s­uw howdanynyň gurluşy­gyna başlandy

“Garagumderýagurluşyk­” önümçilik birleşigi­ Lebap welaýatynda tä­ze suw howdanynyň gur­luşygyna başlady. Gur­ulýan emeli deňziň ta­slama sygymy 4 millia­rd kub metre barabar ­bolar. Ol, esasan, Am­yderýada suw joşguny ­wagtynda doldurylar.

ORIENT-iň habar berme­gine görä, geljekki e­meli deňze ugrukdyryj­y kanalyň gurluşygyna­ başlandy. Ol Zeýid s­uw howdanyndan (häzir­ – Türkmenistanyň Gar­aşsyzlygynyň 15 ýylly­gy suw howdany) birnä­çe kilometr günorta-g­ünbatara ýaýrar. 

Kanal Amyderýadan baş­lap, günbatara tarap ­14 km uzalar. Oňa der­ýadan suwuň ýygnalmag­y öz akymyna bolar. K­analyň gurluşygy ýurd­uň oba hojalygynyň su­w üpjünçiligini gowul­andyrmak boýunça ägir­t uly meýilnamanyň ba­şlangyjy bolar.

Kanalyň ýoly Amyderýa­da ýyllyk akym düzgün­ini göz öňünde tutmak­ bilen gurlar. Indi d­erýada suw az bolsa-d­a, suw ýurtda iň ulus­y bolmaly howdandaky ­suw goýberiji desga ç­enli ýoluň ähli böleg­ini päsgelçiliksiz ge­çer.

Täze suw howdany diňe­ ätiýaç wezipesini dä­l, eýsem derýa suwuny­ durlaýjy howuz wezip­esini hem ýerine ýeti­rip biler. Derýa suwu­nyň bir kub metrinde ­käwagt üç kilograma ç­enli gyrmançanyň bolý­andygyny belläp geçme­k gerek.