Pandemiýa garamazdan baý adamlaryň baýlygy artýar

Pandemiýa garamazdan baý adamlaryň baýlygy artýar

Geçen ýyl pandemiýa we koronawirus çökgünligine garamazdan, dünýäde dollar millionerleriniň sany 5 mln adam artdy. Olaryň umumy sany 56 milliondan gowrak bolup, taryhda ilkinji gezek dünýä ilatynyň 1%-inden geçdi. Şeýle maglumatlary Şweýsariýanyň Credit Suisse banky getirýär diýip, euronews.com belleýär.

Hasabatyň awtorlary olaryň baýlygynyň ösüşiniň pandemiýanyň döreden meselelerinden “doly derejede üzňe bolandygyny” belleýärler. Dünýäniň baý ýaşaýjylaryna koronawirus çökgünligi diňe gysga möhletleýin täsir etdi, eýýäm geçen ýylyň ahyryna çenli onuň öwezi dolunypdy.
Baýlygyň ösüşine ýardam eden esasy şertler ykdysadyýete döwletiň goldaw bermegi, göterim haklarynyň azaldylmagy we ýaşaýyş jaýlaryna bahalaryň ýokarlanmagy boldy. Täze millionerler, esasan, ABŞ-da, Awstraliýada, Hytaýda we Ýewropa ýurtlarynyň birnäçesinde peýda boldy.
Beýleki ýurtlarda ýerli walýutanyň dewalwasiýasy ters netijeleri berdi, ýagny baý adamlaryň sanynyň azalmagyna we, umuman, maddy hal-ýagdaýyň peselmegine getirdi. Şweýsariýanyň bankynyň maglumatlaryna görä, Russiýada pandemiýa döwründe dollar millionerleriniň sany, 14%, 269 müň adama çenli azaldy. Ilatyň hakyky girdejisi 3% azaldy. Ýöne dollar milliarderleriniň sany artdy we olaryň umumy baýlygy hem ýokarlandy.