Kerkidäki täze howa menziline halkara laýyklyk şahadatnamasy we ICAO kody berildi

Kerkidäki täze howa menziline halkara laýyklyk şahadatnamasy we ICAO kody berildi

Lebap welaýatynyň Kerki şäherindäki täze açylan halkara howa menziline Raýat awiasiýasynyň halkara guramasynyň  (ICAO — International Civil Aviation Organization) dört harply UTAE belgilenmesi hem-de halkara derejesinde hasaba alyş şahadatnamalary gowşuryldy.

ICAO indeksi kesgitlenen nokatlaryň arasynda aragatnaşyk üpjün edýän awiasiýa durnukly hyzmatynyň geografiki ýerleşişini görkezýär we howa nawigasiýasynyň howpsuzlygyny, howa hyzmatlarynyň yzygiderliligini, netijeliligini we tygşytlylygyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.

 

Kerki halkara howa menziline şeýle hem Mýunhen halkara howa menzili tarapyndan laýyklyk şahadatnamasy berildi. Bu resminama, Halkara raýat awiasiýasy konwensiýasynyň (Çikago konwensiýasy, 1944) 14-nji goşundysyna laýyklykda,  howa menziliniň meýilnamalaşdyrmak we taslamalaşdyrmak bilen baglanyşykly ähli görkezijileriniň, şol sanda aerodromlaryň işleýşine we hyzmat edilmegine, şeýle hem gonuş bilen baglanyşykly nawigasiýa, meteorologiýa, yşyklandyryş we beýleki zerur ulgamlarynyň halkara kadalaryna we ülňülerine laýyk gelýändigini görkezýär.
Bu talaplar uçuş-gonuş zolagynyň amallarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen işlenip düzüldi.

Kerki şäheri ýurdumyzyň gündogar welaýaty bolan Lebap welaýatynda ýerleşýär. Bu ýerde welaýatyň we ýurdumyzyň iri senagat we ulag infrastrukturasy döredilýär.

Kerki şäheri Türkmenabat şäherinden 210 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylda Türkmenabat şäherinde hem halkara howa menzili gurlupdy.