Wideo oýunlarynyň saglyga peýdalydygy öňe sürüldi

Wideo oýunlarynyň saglyga peýdalydygy öňe sürüldi

Irlandiýanyň Ylym gaznasynyň programma üpjünçiligi gözleg merkeziniň alymlary wideo oýunlarynyň psihiki bozulmalaryň käbir görnüşlerine oňyn täsir edip biljekdigini aýtdy. Bu barada Edexlive portaly habar berdi.

Ylmy-barlagçylaryň pikiriçe, däp bolan bejergileriň psihiki bozulmalara täsir edip bilmedik käbir ýagdaýynda, wideo oýunlary kömek edip biler.

"Täjirçilik wideo oýunlaryny psihiki saglygyň dürli taraplaryny gowulandyrmak üçin potensial alternatiwa hökmünde göz öňünde tutmalydyrys" -diýip, alymlar aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, hyýaly (wirtual) hakykat adamyň özüni duýşuna oňyn täsir edýär.

Ylmy barlagçylar wideo oýunlarynyň pandemiýa we karantin çäklendirmeleri sebäpli gerekmejek streslerden dynmaga kömek edip biljekdigini nygtaýarlar. Mundan başga-da, wideo oýunlary her dürli depressiw bozulmalary we ynjalyksyzlygy aradan aýyrmakda peýdaly täsirini ýetirip biler diýip, çeşme belleýär.