Ronaldu dünýäde ilkinji bolup Instagramda 300 million abunaçy toplady

Ronaldu dünýäde ilkinji bolup Instagramda 300 million abunaçy toplady

Portugaliýanyň ýygyndysynyň we «Ýuwentusyň» hüjümçisi Kriştianu Ronaldu dünýäniň Instagramda 300 million abunaçy toplan ilkinji adamy boldy. Bu barada mir24.tv habar berýär. 

Futbolçy Instagram sahypasynda öz durmuşyndan wakalary işjeň paýlaşýar. Onuň toply we türgenleşik wagtyndan goýýan suratlary 13 milliona çenli laýk toplaýar. Ronaldunyň maşgalasy — halaşýan gyzy Jorjina hem-de 4 çagasy bilen bilen goýýan suratlary has köp seslenmelere mynasyp bolýar. 
Instagram sosial torunda abunaçylarynyň sany boýunça artist we restling boýunça ozalky türgen Dueýn Jonson ikinji orny eýeleýär. Skala lakamy bilen meşhur bolan artistiň durmuşyny 246 million adam yzarlaýar. Amerikan aýdymçysy Ariana Grande bolsa 244 million abunaçy bilen üçünji orunda durýar.
Ronaldu ilkinji gezek Instagramdaky abunaçylarynyň sany boýunça birinjilige 2018-nji ýylyň oktýabrynda çykdy. Şol wagt ol ABŞ-ly aýdymçy Selena Gomesden öňdelige geçipdi. Selena häzir bu sanawda altynjy orunda barýar, ony yzarlaýanlaryň sany 238 million adama deň.
36 ýaşly Ronaldu 5 gezek «Altyn top» baýragynyň eýesi boldy. Ol Liga çempionlarynyň 5 gezek ýeňijisi, Ispaniýanyň we Italiýanyň 2, Angliýanyň bolsa 3 gezek çempionydyr.