Türkmenistanda firma adyny almak üçin näme etmeli?

Türkmenistanda firma adyny almak üçin näme etmeli?

Ýurdumyzda hususy telekeçilik işleri barha giň gerim alýar. Bazar ykdysadyýetiniň esasy aýratynlygy bolan telekeçilik öz döredijilik, oýlap tapyjylyk, önüm öndürijilik mümkinçilikleriňizi ýerlikli peýdalanmaga giň ýol açýar. Telekeçilik dünýäsi beýik we anyk maksatlaryňyzy hasyl etmek üçin iň oňaýly meýdandyr. Beýik maksatlara, anyk ädimlere eýe bolsaňyz, geljegiňizdäki etsem-goýsamlaryňyzy ädimme-ädim meýilleşdiren bolsaňyz, onda siziň öňüňizde şol ugra degişli firma açyp, hyýallaryňyzy hakykata öwürmek tapgyry peýda bolupdyr. Köpüňiz haçandyr bir wagt özleriniň hususy firmasyny, onuň hereket edýän giňişliklerini  göz öňüne getirensiňiz. Dünýä belli firmalaryň biri bolmak mümkinçiligini hem elden beren dälsiňiz. Arzuw edeniňizde, öňüňizde maksat goýanyňyzda hemişe uly hörpden tutmalydygy, ümzügimizi beýik menzil-mertebelere tarap öwürmelidigi ündelýär. “Has köp zady hasyl etmäge mümkinçiligi barka, az zat bilen kanagat edip oturmak ynsana aýypdyr” diýen aýtgy hem bar. Beýlekileriň sizi ilki adyňyz bilen tanaýşy ýaly, dünýä meşhur boljak firmaňyz hem, elbetde, ady bilen tanalyp başlar. Eýsem, firma ady nähili alynýar?
TmCars.info saýty sizi firma adynyň alnyşy we beýleki aýratynlyklary bilen tanyşdyrmaga dowam eder.

“Firma atlary hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, firma ady — telekeçi ýuridik şahsyň işi amala aşyrylanda, şol ýuridik şahsy beýlekilerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän belgisidir. Sizi beýleki firmalardan tapawutlandyrýan zat, ilki bilen, firmaňyzyň ady, soňra bolsa haryt nyşanyňyzdyrHaryt nyşany, muňa başgaça ýerine ýetirilýän hyzmatyň nyşany hem diýilýär. Ol telekeçi ýuridik şahsyň harytlarynyň, ýagny ýerine ýetirýän işleriniň, hyzmatlarynyň  aýrybaşgalandyrylmagy üçin hyzmat edýän belgilemesidir.

Firma adyny almak üçin nämeler etmeli?
Firma adyny almaga gyzyklanýan şahs haýyşnama bilen ygtyýarly edara ýüz tutmaly. Firma ady ygtyýarly edara tarapyndan haýyşnama bilen ýüz tutan şahsyň özüne ýa-da ygtyýarlyklary ynanç haty bilen tassyklanylan wekiliň üsti bilen hem berlip bilner.
Haýyşnama we haýyşnama goşulýan resminamalar döwlet dilinde tabşyrylýar. Haýyşnama ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen talaplara laýyklykda berilýär. Eger-de ýüz tutanyňyzdan soňra käbir zatlar babatda pikiriňiz üýtgese, haýyşnamaçynyň towakganamasy esasynda haýyşnamany yzyna almak mümkinçiligi bar.
Ygtyýarly edara haýyşnama berlen firma adynyň Kanunyň talaplaryna laýyklygyny anyklamak üçin, haýyşnamanyň gelip gowşan gününden başlap, bäş iş gününiň dowamynda firma adynyň bilermenler seljermesini geçirýär. Eger-de haýyşnama berlende Kanunda bellenilen talaplar bozulan bolsa, onda  bar bolan kemçilikleri on iş gününiň dowamynda aradan aýyrmak barada teklip edilip, haýyşnamaça talapnama iberilýär. Ol on günlük möhlet bilermenler seljermesiniň talapnamasyny alan gününden başlap, güýje girýär. Eger-de haýyşnamaçy bellenilen möhletde görkezilen kemçilikleri aradan aýyrmasa ýa-da bilermenler seljermesiniň talapnamasyny jogapsyz galdyran halatynda haýyşnama yzyna alnan hasap edilýär, bu barada haýyşnamaça habar berilýär.
Firmaňyza mynasyp gören adyňyzyň size berilmeýän ýagdaýlary hem bolup bilýär. TmCars.info saýty munuň aýratynlyklary bilen hem ýakyn wagtda tanyşdyrar.