Serdar etrabyndaky elektrik stansiýasynyň taslamasyny maliýeleşdirmek boýunça resminama gol çekildi

Serdar etrabyndaky elektrik stansiýasynyň taslamasyny maliýeleşdirmek boýunça resminama gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda ýyllyk 4 göterimli, 3 ýyl ýeňillikli döwür bilen 15 ýyl möhletine baglaşylan Karz ylalaşygynyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrar.
Energetika ministrligi Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ýyllyk 4,5 göterimli, 3 ýyl ýeňillikli döwri bilen 15 ýyl möhlete içerki Karz ylalaşygyny baglaşar.
Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda çykaran 1441-nji Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda kuwwaty 10 megawat bolan köpugurly elektrik stansiýasynyň taslamasyny maliýeleşdirmek hakyndaky Karz ylalaşygyny ýerine ýetirmek maksady bilen kabul edildi.