Demirgazyk Koreýada iýmit ýetmezçiligi döräp biler

Demirgazyk Koreýada iýmit ýetmezçiligi döräp biler

Koreýa Halk Demokratik Respublikasynda açlyk ýüze çykyp biler. «NHK» teleýaýlymy ýurduň Prezidenti Kim Çen Yn Zähmet partiýasynyň Merkezi komitetiniň ýygnagynda eden çykyşyna salgylanyp, ilaty azyk harytlary bilen üpjün etmek meselesiniň dartgynly ýagdaýdadygyny habar berdi. Bu barada euronews.com käbir maglumatlary ýetirýär.

Munuň sebäbini ýurduň Prezidenti geçen ýylda bolup geçen güýçli taýfun hem-de koronawirus pandemiýasy zerarly girizilen çäklendirmeler bilen baglanyşdyrdy. Şu ýagdaýlar ilaty egin-eşikler, azyk harytlary we ýaşaýyş jaý bilen üpjün etmek boýunça göreşi uzaga çekdirdi.
Bellenilişi ýaly, aprel aýynda Kim Çen Yn ýurduň halkyny ilatyň ýaşaýyş-durmuşyny gowulandyrmagyň hatyrasyna «zähmet hüjümine» taýýar bolmaga çagyrypdy. «Zähmet hüjümi» diýlip bolsa 90-njy ýyllaryň ahyryndaky wakalara, ýagny ýurduň köpçülikleýin açlyk bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtlaryna düşünilýär.