Türkmenistan ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy çäreleri berkidýär

Türkmenistan ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy çäreleri berkidýär

Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegiň nobatdaky çäreleri geçiriler.

  • Daşary ýurtlardan gelýän raýatlar hökmany 21 gün karantin gözegçiliginde saklanar, soňra gözegçilik öý şertlerinde dowam etdiriler.
  • Ilatyň arasynda “Сovid-19” ýokanjyna garşy sanjymlar we daşary ýurtlardan “Сovid-19”  ýokanjyna garşy sanjymlary satyn almaklyk hökmany dowam etdiriler.
  • Serhet geçelgelerinde alnyp barylýan gözegçilik işleri has-da güýçlendiriler.
  • Ilatyň arasynda keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan wagyz-nesihat işleri güýçli depginlerde hökmany dowam etdiriler.
  • Keselleriň öňüni almak üçin zerur bolan derman, sarp ediş, anyklaýyş we zyýansyzlandyryş serişdeleriniň ätiýaçlyk gory döredilip, olaryň üsti hökmany doldurylyp durlar.
  • Dünýä döwletlerindäki epidemiologiki ýagdaý yzygiderli seljerilip durlar hem-de bu ugurda dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk dowam etdiriler. 
  • “Сovid-19” ýokanjynyň öňüni almak boýunça saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda okuw sapaklaryny geçirmeklik dowam etdiriler. 
  • Ýurdumyzyň ähli ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, eýeçiligiň görnüşini garamazdan ähli edara-kärhanalary Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň çözgütlerini gyşarnyksyz hökmany berjaý eder.
  • Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň çözgütleriniň ýerine ýetirilişi barada Türkmenistanyň Prezidentine yzygiderli hasabat berlip durlar.
  • Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýurdumyzyň ähli ilaty üçin zerur bolan sanjymlary satyn almak üçin gerek bolan serişdeleri bölüp berer.