“Quiet Place 2” pandemiýa döwründe iň köp girdeji gazanan film boldy

“Quiet Place 2” pandemiýa döwründe iň köp girdeji gazanan film boldy

"Ümsüm ýer" (“Quiet Place 2”) horror filminiň ikinji bölümi pandemiýanyň başyndan bäri kassa ýygymy boýunça rekordlaryň hemmesini yzda galdyrýar. Prokatyň iki hepdesinde ol ABŞ-nyň teatrlarynda 100 million dollardan gowrak girdeji toplap bildi. Bu barada infosmi.net habar berdi.

Filmiň bütin dünýädäki kassa ýygymy, takmynan, 200 million dollara ýetdi. Bu mukdar koronawirus pandemiýasy başlamazdan ozal beýle rekord hasaplanmaýardy, ýöne çäklendirmeleriň girizilmegi sebäpli juda köp zat üýtgedi.
Horror filminiň birinji bölümi 340 million dollar girdeji gazanmagy başardy. Şol bir wagtyň özünde, filmi düşürmek üçin bary-ýogy 17 million dollar sarp edildi. Filmiň dowamyny düşürenler şeýle üstünlikden soň filmiň býudjetini birinji bölüme garanyňda dört esse dagy köpeltmek kararyna geldiler.
Filmiň ikinji bölüminiň premýerasy 20-nji maýda geçirildi we ol eýýäm tomaşaçylar köpçüliginiň söýgüsini gazanmagy başardy.