Pekiniň howasy şu ýylyň maýynda rekord derejede gowulandy

Pekiniň howasy şu ýylyň maýynda rekord derejede gowulandy

2013-nji ýylda işe girizilen hasapdan bäri, şu ýylyň maý aýynyň jemleri boýunça Pekiniň howasynda deňeşdirme bölekleriniň PM2,5 konsentrasiýasynyň iň pes derejesi hasaba alyndy. Bu barada Hytaýyň Sinhua agentligine salgylanyp, azertag.az habar berýär.

Şäheriň Ekologiýa we daşky gurşaw müdirliginde berlen habara görä, amatly meteorologiki şertlerde Hytaýyň paýtagtynyň howasynyň ortaça PM2,5 konsentrasiýasy şu ýylyň maý aýynda kubmetrde 20 mikrograma deň boldy. Munuň özi sebitdäki 28 şäheriň arasynda iň gowy görkeziji hasaplanýar.
Şeýle hem geçen aýda Pekinde howany hapalaýjy beýleki birleşmeleriň, şol sanda sulfat dioksidiniň, PM10 we azot sulfatynyň iň pes derejelerine syn edildi. Maglumatlara görä, şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda Pekinde PM2,5 konsentrasiýasy kubmetrde 46 mikrograma deň boldy. Bu konsentrasiýa we onuň 2,5 mikrogramdan az bolmagy adamlaryň saglygy üçin howpludyr.
Hytaý paýtagtynyň ýolbaşçylary tomus aýlarynda howanyň derejesini has-da gowulandyrmak babatda birnäçe öňüni alyş çärelerini kesgitledi. Hususan-da, täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän awtomobilleri ulanmagy wagyz etmek, gurluşyk meýdançalarynda tozanyň möçberine gözegçiligi güýçlendirmek hem-de ozon gatlagynyň hapalanmagyna garşy göreşmek üçin zyňyndylaryň mukdaryny azaltmak göz öňünde tutulýar.