Tramp «ähli kitaplaryň kitabyny» ýazýar

Tramp «ähli kitaplaryň kitabyny» ýazýar

ABŞ-nyň ozalky Prezidenti Donald Tramp kitap ýazmagyň üstünde işleýändigini habar berdi diýip, “Business Insider” ýazýar. Bu barada www.rbc.ru habar berýär.

“Men akylyndan azaşan ýaly ýazýaryn. Wagty gelende, siz ähli kitaplaryň kitabyny görersiňiz” – diýip, ozalky döwlet baştutany aýtdy.

Şol bir wagtyň özünde Tramp “neşirlerden has ähtibarsyzragynyň” iki teklibini ret edendigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň gelen netijesini häzirki wagtda şeýle şertnama baglaşmak islemeýändigi bilen düşündirdi. Teklipler barada eks-prezident jikme-jik aýtmady.
Trampyň aýtmagyna görä, ol “has möhüm taslamanyň üstünde” işleýär. Ýöne ol gürrüňiň näme barada gidýändigini mälim etmedi.
Ýatlap geçsek, maý aýynda eks-prezident özüniň From the Desk of Donald J.Trump saýtyny işe girizdi. Tramp prezident wezipesinde “ajaýyp dört ýyly” geçirendigini aýtdy we 2024-nji ýylda gaýtadan dalaş etmek isleýändigini inkär etmedi.