Medeniýet hepdeligi mynasybetli Lebapda durmuş-medeni maksatly desgalar açylar

Medeniýet hepdeligi mynasybetli Lebapda durmuş-medeni maksatly desgalar açylar

22 — 27-nji iýun aralygynda Lebap welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda durmuş-medeni we beýleki maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň, Türkmenabatda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň we Farap etrabynda «Çagalar dünýäsi» medeni-dynç alyş merkeziniň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirildi. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Hepdeligiň maksatnamasy dürli çäreleri, şol sanda maslahaty, ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konsertlerini, çeper filmleriň ilkinji gezek görkezilişini hem-de ýurdumyzyň kino sungatynyň wekilleri bilen döredijilik duşuşygyny, welaýatyň taryhy-medeni ýadygärliklerine barlyp görülmegini özünde jemleýär. Medeniýet hepdeligine Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dürli mazmunly birnäçe çäreler guralar. Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda täze sahnalaşdyrylan “Gül — Bilbil” operasynyň ilkinji görkezilişi bolar.
Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna degişli maksatnamany hödürledi.
Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň özboluşly däp-dessurlarynyň, jebisliginiň we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň döredijilik güýjüniň aýdyň beýan edilmegi üçin Medeniýet hepdeliginiň, täze durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabaralarynyň geçirilmeginiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyryp, bu babatda wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.