Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistandaky taslamalara $99,91 mln maýa goýýar

Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistandaky taslamalara $99,91 mln maýa goýýar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2021-nji ýylyň 9 — 11-nji iýuny aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi we Dubaý şäherlerine gulluk iş saparynyň çäginde 10-njy iýunda Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy bilen Türkmenistanyň arasynda iki ylalaşyga gol çekildi. Resminamalara laýyklykda, Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde howa menziliniň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin takmynan 75 million dollar, 10 megawatt kuwwatyndaky gidrid elektrik bekediniň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin 25 million amerikan dollaryna barabar maýa goýumlar özleşdiriler. Bu barada ORIENT habar berýär.

Bu ylalaşyklara Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasynyň baş direktory Muhammad Saif As-Suwaýdi bilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň müdiriýetiniň başlygy Rahimberdi Jepbarow gol çekdi. Bu gol çekişlik dabarasyna BAE-niň energetika we infrastruktura ministri Muhammad Faraj Faris Al Mazruý hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedow we beýleki resmi adamlar gatnaşdy.
Iki şertnama Türkmenistanda infrastrukturany ösdürmäge we ýurtda ykdysady ösüşe, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga we durnukly ösüşe goşant goşjak taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.